We for you
Váltás: LeitnerLeitner
Hírek > Őszi adótörvény változások 2024 – Második rész

Őszi adótörvény változások 2024 – Második rész

News – 06.02.2024

Adócsomag 2024

Hírlevelünk második részében az általános forgalmi adót, az eljárási szabályokat, valamint egyéb adónemeket érintő változásokat tekintjük át.

Általános forgalmi adó

eÁfa és M2M adatszolgáltatás bevezetése

Az eÁfa és az M2M rendszer 2024. január 1-jétől lépett életbe, a jelenleg használatos hagyományos áfabevallási nyomtatványok (ÁNYK) mellett. Az eÁfa rendszerben, az adóbevallás az adóhatóság elektronikus felületén keresztül véglegesíthető, a NAV rendelkezésére álló információk alapján elkészített tervezet felhasználásával. Másrészt egy szabványosított fájlt is fel lehet tölteni a NAV felületére közvetlen számítógépes gép-gép kapcsolaton keresztül (M2M), amelynek NAV általi adatellenőrzését követően, az adózó véglegesíthet és áfa bevallásként funkcionálhat.

Mindkét esetben, az így elkészített adóbevallások csak az adózó jóváhagyásával tekinthetők véglegesítettnek (ellentétben az eSZJA-hoz, ahol nem szükséges a jóváhagyás). Az eÁfa rendszer a megszokott megállapítási és bevallási módszerekkel párhuzamosan kerül bevezetésre, azaz mindenki választhat, hogy melyik mód szerint szeretne eljárni.

E-pénztárgép

Az e-pénztárgép rendszer bevezetésére tekintettel a javaslat új rendelkezéseket vezet be az áfa-törvénybe a nyugtákra vonatkozóan. Az adóalanyok például kötelesek lesznek feltüntetni az e-nyugtán a termékek vagy szolgáltatások megnevezéseit (valamint a termékek globális kereskedelmi áruazonosító számát, ha 2028-tól rendelkezésre áll) és az adómentességre való utalást. Másrészt az adócsomag új adatszolgáltatási kötelezettséget is bevezet, amelyet az e-nyugták esetében valós időben, más bizonylatok esetében pedig 3 napon belül kell jelenteni. A tervek szerint az e—Nyugta rendszer keretében bármilyen digitális eszköz használható lesz majd a nyugták kibocsátására, a rendelkezéseket 2025. január 1-jétől kell alkalmazni.

A módosítás bevezeti továbbá a nyugtával egy tekintet alá eső okirat fogalmát, amely lehetővé teszi az adóalanyok számára, hogy a számlához hasonlóan nyugtát javító bizonylatot állítsanak ki.

Az új szabályok meghatározzák a NAV jogosultságait és azt is, hogy a nyugtatárban 10 évig kötelező a nyugták megőrzése.

Adókulcs módosítások

Az adócsomag tisztázza a különleges gyógyászati célú anyatej-helyettesítő tápszerek, az anyatej-helyettesítő tápszerek és az anyatej-kiegészítő tápszerek besorolását, amelyekre az 5%-os kedvezményes áfa-kulcs vonatkozik. Emellett 2024. január 1-jétől 18%-os áfakulcs alá sorolja a desszert jellegű sajtkészítményeket, például a túró rudikat.

A napilapok áfája 0%-ra változott 2024. január 1-jével, korábban ez 5% volt. Napilapnak azok a kiadványok minősülnek, melyek hetente legalább 4 alkalommal jelennek meg.

Ingatlanhoz kapcsolódó tevékenységek fordított adózása

Az ingatlannal kapcsolatos építési-szerelési és egyéb szolgáltatások után az adót a szolgáltatás igénybe vevője fizeti meg, amennyiben az ingatlanra vonatkozó tevékenység hatósági engedélyhez vagy hatósághoz történő bejelentéshez kötött. Eddig ezekben az esetekben a szolgáltatás igénybe vevőjének kellet nyilatkoznia a fordított adózásról, azonban 2024. január 1-től, ha a hatósági engedély vagy bejelentés az szolgáltatás nyújtójának tevékenységéhez kapcsolódik, akkor megfordul a nyilatkozattételi kötelezettség és a szolgáltatásnyújtót fogja terhelni.

Virtuális rendezvények

Az adócsomag a héa-irányelvnek való megfelelés érdekében a teljesítés helyére vonatkozó szabályokat is módosítja 2025. január 1-től a kulturális, művészeti, tudományos, oktatási, szórakoztatási eseményekkel és rendezvényekkel kapcsolatban. A változások szerint, ha egy kulturális, művészeti, tudományos rendezvényen való részvétel virtuális, az ügyletet az igénybe vevő országában kell adóztatni (eddig ilyen esetekben „csak” a rendezvény helyszíne számított teljesítési helynek, ami virtuális események esetén azt eredményezte, hogy – a főszabálytól eltérően – a szolgáltatás nyújtója szerinti országában volt a teljesítési hely.)

Továbbá ilyen jellegű online szolgáltatások nyújtása nem adóalanyok részére a szolgáltatást igénybe vevő nem adóalany lakóhelye szerint adózik majd.

Alanyi adómentesség

A törvénycsomag jelentősen megváltoztatja az adómentességi rendszert is, azzal, hogy harmonizálja azt a közösségi joggal. E tekintetben 2025. január 1-től lehetővé teszi a belföldi adóalanyok számára, hogy egy másik uniós tagállamban végzett ügyletük tekintetében adómentességet válasszanak abban a tagállamban. Ugyanakkor a külföldi adóalanyok is választhatják majd az adómentességet a belföldön végzett ügyletek tekintetében.

Fogtechnikai tevékenység és betegszállítás

Eddig bizonytalanság uralkodott az adófizetők körében azzal kapcsolatban, hogy pontosan mi tartozik a fogtechnikusok és fogorvosok tevékenységéhez kapcsolódó áfa-mentességek hatálya alá. E bizonytalanság feloldása és az irányelvnek való pontosabb megfelelés érdekében, a módosítás egyértelművé teszi, hogy a fogtechnikusok vagy fogorvosok által nyújtott szolgáltatások és a fogászati protézisek értékesítése adómentességre jogosultak.

Továbbá kiterjeszti a mentesség hatályát, amely szerint a beteg- és sérültszállítása a közszolgáltatónak nem minősülő szolgáltatók által szintén adómentes, feltéve, hogy a szolgáltató a szállítást speciálisan erre a célra felszerelt járművel végzi.

Kisvállalati adó (KIVA)

Összhangba került a KIVA alap meghatározása során a doktori képzésben résztvevők után érvényesíthető kedvezmény összege a szociális hozzájárulási adó 2024. január 1-től hatályos kedvezmény összegével, ami maximum a minimálbér kétszerese.

A cégforma-váltást megelőző nappal megszűnik a KIVA alanyiság, ha a KIVA alany zRt. nyilvánosan működő részvénytársasággá alakul.

A KIVÁ-ból való kikerülés esetén az adózónak 2 évig nem volt lehetősége újra a KIVÁ-t választani adózási formaként. 2024. január 1-jétől ezt módosították, amennyiben az adóalanyiság könyv szerinti értéken megvalósított egyesülés vagy szétválás miatt szűnne meg, akkor a jogutód(ok) 15 napon ismételten választhatja(k) a KIVA-alanyiságot. A rendelkezések a kihirdetést követő naptól léptek életbe .

Egyszerűsített foglalkoztatás

2024. január 1-jétől az egyszerűsített foglalkoztatás után fizetendő külön közteher szociális hozzájárulási adónak minősül, fontos, hogy a közterhet továbbra is az Efo tv. szabályai szerint kell majd teljesíteni és a szociális hozzájárulási adó kedvezményei nem alkalmazhatók rá.

Reklámadó

A reklámadó felfüggesztését további egy ével meghosszabbították 2024. december 31-ig.

A közművezetékek adója

Két lépésben kivezetik a közművezetékek adóját. 2024. január 1-jétől nem az adó tárgya a hírközlési vezeték, míg 2025. január 1-jétől teljesen megszűnik ez az adónem.

Nemzetgazdasági szintű bruttó átlagkereset

Bekerül a törvénybe a nemzetgazdasági szintű bruttó átlagkereset fogalma, ami teljes munkaidőben alkalmazásban állókra tekintettel megállapított bruttó átlagkeresetnek felel meg. amit a Központi Statisztikai Hivatal tesz közzé a Hivatalos Értesítőben. Ez 2024-ben a 2023. júliusára közétett havi nemzetgazdasági szintű bruttó átlagkeresete, melynek mértéke 576.601 forint.

Érdemes még megemlíteni, hogy 2023. december 1-től a minimálbér bruttó összege 266.800 forintra, a garantált bérminimum összege pedig 326.000 forintra emelkedett. Ez a minimálbér esetében 15, a garantált bérminimum esetében 10 százalékos emelkedést jelent.

A bizalmi vagyonkezelés változásai

Ismét változtak a bizalmi vagyonkezelés szabályai 2023 december 1-jétől. A módosítások szerint az eddigi bemeneti adóztatás helyett kimeneti adóztatást vezetnek be. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy adókötelezettség keletkezik majd abban az esetben, ha a kezelt vagyon induló tőkéjének terhére juttatnak bevételt a kedvezményezettnek és a juttatást megelőző 5 évben történik olyan vagyonátadás, aminek során a juttatott vagyonelemeket felértékelték és emiatt eszközérték növekmény keletkezett.

A változások csak a 2023. szeptember 12. után létrejött bizalmi vagyonkezelőket és magánalapítványokat érintik.

Családi otthonteremtési kedvezmény illetékmentessége

Kiegészültek a családi otthonteremtési kedvezménnyel (CSOK) megszerzett lakóingatlanoknál már meglévő visszterhes vagyonátruházási illeték alóli mentesség szabályai. A változások értelmében az illeték alóli mentesség kiterjed a kistelepülési CSOK-ra is 2024 január 1-jétől.

Adózás rendje, Adóigazgatási eljárások

’08-as jelű bevallás

Az adminisztratív együttműködésről szóló uniós irányelv hetedik módosításának (DAC7) 2024. január 1-jei hatálybalépése miatt, az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez szükséges a ’08 jelű bevallás módosítása. Az adatszolgáltatási kötelezettség bővült olyan adatokkal, amellyel kapcsolatos információ eddig nem állt rendelkezésre az adóhatóság rendszereiben, így szükséges a „Havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról” elnevezésű, ’08 jelű bevallás kiegészítése.

Csatlakozás áfa-csoporthoz

Az adócsomag szerint 2023. december 1-jétől a tevékenységüket az év során megkezdő személyeknek az adóhatósági bejelentkezéstől számított 30 napon belül kell benyújtaniuk a csoportos adóalanyisághoz való csatlakozásról szóló kérelmüket. Eddig a bejelentkezéssel egyidejűleg kellett ezt benyújtani. A határidő elmulasztása esetén az igazolási kérelemnek nincs helye.

Adótartozással rendelkezők listája

Felülvizsgálták az adótartozással rendelkező adóalanyok listájára vonatkozó szabályokat, 2024. január 1-jétől mind a központi, mind az önkormányzati adóhatóságok vonatkozásában. A jövőben, kérelemre nyolc napon belül lehet majd töröltetni az adózót a közzétételi listáról, akik fizetési kötelezettségüket vagy adótartozásukat rendezték.

Végelszámolás alatt állók észrevétele

Az adózók joga még tovább bővül. A módosítás megteremti a lehetőségét annak, hogy a végelszámolás során is élhessenek az adózók észrevétel benyújtási jogukkal. Az ellenőrzést lezáró jegyzőkönyv átvételétől számított nyolc napon belül tehetnek észrevételt. Az új szabályt a 2023. december 1-jét követően indult ellenőrzések során kell alkalmazni.

 

Szerző


Let's get in touch!
KAPCSOLAT